کابوس های شبانه و بی خوابی علایم افسردگی هستند
 
 

کابوس های شبانه می توانند ضمن مختل کردن سیستم خواب، سبب ایجاد تاثیرات منفی بر امور روزانه و کاری شوند. کابوس ها باعث برهم خوردن نظم و یکپارچگی خواب می شوند و باعث می شوند فرد در طول شب چندین بار از مرحله خواب عمیق خارج شود و در اثر استرس ایجاد شده به سختی دوباره به خواب رود. استرس ایجاد شده می تواند بر روی ارتباطات و خلیات روزانه نیز تاثیر منفی داشته باشد. از نظر پژوهشگران این نوع بی خوابی می تواند باعث ایجاد یا تشدید افسردگی شود و تلفیق آن با کم خوابی مضمن سبب بر هم خوردن تعادل روحی خواهد شد. در واقع می توان گفت افسردگی از طرفی باعث ایجاد کابوس های شبانه و اضطراب می شود و از طرف دیگر اظطراب ناشی از کابوس می تواند سبب افسردگی گردد. در هممین رابطه تحقیقاتی در دانشکده پزشکی توکیو بروی 2800 قرد بالغ انجام شده که نشان می دهد 6/4 درصد افراد حداقل یکبار در هفته دچار کابوس شبانه می شوند.  همچنین 70% افرادی که بیخوابی داشتند دچار کابوس در طول شب بودند. همچنین بنابر ایت پژوهش افرادی که بیخوابی و کابوس را توامان داشتند دچار درجاتی از افسرذگی بودند.
منشاء دقیق کابوس ها برای محققان همچنان یک معما باقی مانده است.اما در مجموعه تحقیقات ارتباط معناداری بین استرس و اضطراب و بروز علایم کابوس دیده شده است. طبق بررسی ها بروز این مشکل در زنان بیش از مردان است چراکه در مردان رابطه مستقیمی بین استرس و کابوس دیده نشده است. روانشناسان بر این عقیده اند که مصرف داروهای ضد افسردگی تحت نظر و با تجویز پزشک تا حدود زیادی می تواند در کاهش اضطراب و  در نتیجه کاهش کابوس های شبانه تاثیر داشته باشد. 
در هر صورت ادامه تحقیقات بروی منشاء کابوس ها می تواند در درمان موثرتر آن در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد.
 منبع
www.thesleepdoctor.co

 
 
1729 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر