كليسا چيست؟
 
 

شايد شنيده باشيد كه مردم ساختمانهائى را كه مسيحيان در آن عبادت می‏نمايند كليسا ميخوانند. هرچند مردم غالبا ساختمان را كليسا ميدانند لكن معنى واقعى "كليسا " ساختمان نيست بلكه اجتماع ايماندارانى است كه در آن ساختمان عبادت می‏نمايند. كليسا دلالت ميكند به اجتماع ايمانداران مسيح در محلى بخصوص و همچنين اين كلمه براى جميع ايمانداران – هم كسانيكه هنوز در اين جهان هستند و هم اشخاصی كه با مسيح در آسمان ميباشند – بكار برده ميشود.

در زمانهاى گذشته خدا فرزندان اسرائيل را انتخاب نمود تا قوم برگزيده او باشند. او احكام خود ر ا بوسيله موسى به آنان بخشيد و سرزمين فلسطين را به آنان داد و براى ايشان انبيائى فرستاد تا ايشان را تعليم دهند و راجع به آمدن مسيح موعود با ايشان سخن گويند. هنگاميكه عيسی، مسيح موعود، در زمان معين در ميان اسرائيل ظاهر شد؛ برخى از مردم به او ايمان آوردند لكن اغلب آنان از ايمان آوردن امتناع ورزيدند . سپس خدا از آنانيكه به مسيح ايمان آوردند قوم جديدى براى خود تشكيل داد كه كليساى مسيح خوانده ميشود.

در ابتدا فقط اسرائيليان قوم برگزيده خدا محسوب ميشدند، لكن اكنون تمام مردان و زنانيكه از نژادها و ملل مختلف روى زمين به مسيح ايمان مياورند؛ قوم جديد خدا به شمار ميروند . راه ورود در اجتماع اسرائيل اجراى مراسم ختنه بود كه خدا براى ابراهيم و تمام نسل ذكور او مقرر فرمود. لكن راه دخول به كليساى مسيح كه قوم جديد خدا ميباشد؛ عبارتست از تعميد و به همين دليل ختنه ديگر اهميت مذهبى ندارد. تعميد طبق فرمايش مسيح در مورد كسانى اجرا ميشود كه توبه كرده و به مسيح ايمان آورده‏اند و نشانه عضويت در خانواده روحانى خدا ميباشد.

church05تعميد به خودى خود كسى را نجات نميدهد زيرا گناه كاران فقط بوسيله ايمان به مسيح نجات ميابند . تعميد علامت و سمبل پاكى از گناه و شروع يك زندگى جديد در مسيح ميباشد. در بعضى از كليسا‏ها مرسوم است كه آب بر سر كسانى كه تعميد می‏گيرند می‏پاشند و يا می‏ريزند و در كليساهاى ديگر اشخاص را كاملا در آب فرو ميبرند. تعميد براى هر شخصى فقط يكبار انجام ميشود.

در عهد جديد كليسا " بدن مسيح " ناميده ميشود. مسيح سر كليسا است و تمام اعضاى بدن از هر نژاد و زبان و رنگ در او يك ميباشند از اين رو، كليسا يكى است. بطوريكه مسيح يكى است. كليسا همچنين مقدس است زيرا به خداى مقدس تعلق دارد. اما هنگاميكه امروز به وضع كليسا در جهان نگاه می‏كنیم، می‏بينيم كه غالبا دچار تفرقه ميباشد و گاهى اوقات در آن شرارت وجود دارد چرا چنين است؟ اولين نكته كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه در كليسا عده زيادى وجود دارند كه بوسيله روح القدس تولد تازه نيافته‏اند و به همين دليل واقعا مسيحى نيستند. كتاب مقدس ميگويد كه هركس روح مسيح را ندارد از آن او نميباشد. (روميان ۸‏:۹)

بعلاوه بايد در نظر داشته باشيم كه تمام اعضاى كليسا شبيه اشخاص بيمارى ميباشند كه براى شفا يافتن به بيمارستان آمده اند .آنها خود را بدستهاى طبيب بزرگ يعنى عيسى مسيح سپرده‏اند و او آنها را تدريجا بهبودى می‏بخشد و از مرض گناه شفا ميدهد .همچنين تا زماني كه مسيحيان در اين جهان بسر ميبرند؛ از نتايج گناه كاملا آزاد نيستند و به همين دليل همه احتياج داريم كه گناهان خود را اعتراف و از آنها توبه نمائيم .تمامى بنى نوع بشر گناهكارند، ولى تفاوتى كه بين مسيحيان و سايرين وجود دارد اين است كه مسيحيان واقعى خود را به پزشكى كه خدا فرستاده است تسليم مينمايند و داروهاى او را مورد استفاده قرار ميدهند و دستورهاى او را اطاعت می‏كنند. در صورتيكه سايرين چنين نمی‏كنند.

church02در حاليكه تمام ايمانداران حقيقى در مسيح يكى هستند ، شايد بدانيد كه در جهان فرقه‏هاى مختلف مسيحى وجود دارد. دو فرقه‏اى كه از همه بزرگتر هستند عبارتند از كاتوليك و پروتستانت و اين دوفرقه بزرگ داراى شعبات مختلفى ميباشند ولى كتاب مقدس تمام اين مسيحيان يكى است. همه آنان ايمان دارند كه عيسى مسيح پسر خداست و معتقدند كه او بر روى صليب جان داد و دوباره زنده شد و يگانه نجات دهنده و خداوند ميباشد. گرچه مسيحيان در مورد بعضى مسائل و حتى موضوعات اساسى اختلاف عقيده دارند، ولى اكثرا به اتحاد و اتفاق علاقه‏مند می‏باشند و مايلند طبق آرزوى مسيح در محبت و ايمان يك باشند.

هدف كليسا چيست ؟ يكى از هدفهاى كليسا اين است كه ايماندار را قادر سازد كه در معرفت خدا و در ايمان و محبت رشد نمايند و همچنين با ساير ايمانداران داراى دوستى و معاشرت باشند. ضرورى است كه هر ايماندارى دستور مسيح را در مورد تعميد و عضويت در كليساى وى اطاعت نمايند. هر مسيحى به ساير مسيحيان نيازمند است همانطوری‏كه هر عضو بدن انسان به ساير اعضاى بدن احتياج دارد. هيچ ايماندارى هرگز نبايد خود را از رفاقت و همبستگى ساير ايمانداران در كليسا مجزا سازد.

بعلاوه، مسيح كليسا را موظف ساخته است كه كار او را در اين جهان به انجام رساند و هنگامی كه عيسى مسيح چون انسانى در اين جهان بسر ميبرد، كلام خدا را براى مردم بيان ميكرد، بيماران را شفا می‏بخشيد، غمزدگان را تسلى می‏داد و گناهكاران را رستگار می‏نمود .مسيح قبل از اينكه به آسمان صعود نمايد، به پيروان خود دستور فرمود كه مژده نجات را به تمام مردم جهان برسانند .مهمترين كار و وظيفه تمام مسيحيان در تمام كشورهاى جهان اين است كه پيغام مسيح را به تمام مردم جهان برسانند و آنان را دعوت نمايند كه به وى ايمان آورند .مسيحيان همچنين ميبايد محبت مسيح را به همه نژادها و مذاهب، بوسيله شفا بخشيدن مريضان و تعليم دادن جاهلان و غذا دادن گرسنگان و موعظه نجات را به اسيران گناه، نشان دهند .عيسى مسيح زندگى خود را در خدمت مردم صرف كرد و اعضاى كليساى او نيز می‏بايد از او سرمشق بگيرند.

همانطوری‏كه هر گله گوسفند به شبانى نيازمند است، هر گروه ايماندار نيز احتياج به رهبرانى دارد تا آنان را تعليم داده راهنمائى كنند و تشويق و ترقيب نمايند و در وقت ضرورى آنانى را كه منحرف شده‏اند توبيخ و تنبيه كنند. از بدو تاسيس كليسا، خدا اينگونه رهبران را براى فرزندان خود در كليسا مهيا فرمود. عيسى مسيح دوازده نفر را انتخاب نمود كه رسولان او باشند و پيغام او را به مردم جهان برسانند و كليساى او را بنا نمايند. پس بطوريكه در عهد جديد ملاحظه می‏كنيم، خدا عده ديگرى را نيز انتخاب نمود كه در كليسا شبان و معلم و مبشر و خادم و رهبر و سرپرست باشند. تمامين خادمين روحانى مسيح در كليساى امروزه انجام وظيفه می‏نمايند.

 
 
1767 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر