آیا به انبیا و فرشتگان ایمان دارید؟
 
 

آرى مسیحیان عقیده دارند كه خدا انبیا را فرستاد تا بوسیله آنان كلام خود را به مردم برساند

دوست گرامى، اكنون مایلم به سوال دیگر شما در مورد عقیده مسیحیان راجع به انبیا پاسخ گویم . آرى مسیحیان عقیده دارند كه خدا انبیا را فرستاد تا بوسیله آنان كلام خود را به مردم برساند . بعلت گناه، اكثریت مردم نخواستند صداى خدا را بشنوند و یا اینكه بسبب كرى گوش روحانى قادر به شنوایى نبودند، لیكن مردان و زنانى وجود داشتند كه توبه كرده و مورد بخشش خدا قرار گرفتند . خدا با آنان سخن گفت و آنان را موظف ساخت تا پیغام او را به دیگران برسانند . از این جهت آنها پیغمبران خدا شدند.

اطلاعات ما در مورد انبیا از كتاب مقدس سرچشمه میگیرد كه شامل شرح زندگى و بیانات و نوشته جات عده اى از انبیا است كه براى رسانیدن پیام الهى به مردم انتخاب شدند . اسامى برخى از انبیا كه در كتاب مقدس آورده شده عبارتند از : ابراهیم ، موسى ، هارون ، (برادر موسى ) ، مریم (خواهر موسى ) ، ناتان ، سموئیل ، داود ، ایلیا ، الیشع ، اشعیا ، ارمیا ، یونس ، یوئیل ، دانیال و یحیى تعمید دهنده كه آخرین پیغمبر قبل از آمدن عیسى مسیح بود . ابراهیم كه دوست خدا و پدر ایمان داران نامیده شده است توسط خدا انتخاب گردید تا پدر بسیارى از اقوام باشد . در سن كهولت پسرى به او بخشید كه از زن او ساره به دنیا آمد و نامش اسحق بود . ابراهیم براى اطاعت از دستور خدا حاضر شد كه فرزند خود اسحق را قربانی نماید ولى خدا قوچی را براى قربانى بجاى اسحق مهیا فرمود (پیدایش ۲۲: ۱-۱۹) سپس خدا به ابراهیم وعده فرمود كه از نسل اسحق نجات و بركت به جهان ارزانى خواهد شد و این وعده در عیسى مسیح انجام پذیرفت . بعد از عیسى ، انبیا (یا رسولان ) دیگرى مانند پطرس و پولس ظهور كردند كه كلام خدا را براى مردم بیان نمودند و آنان را تعلیم دادند كه به عیسى مسیح ایمان بیاورند . ما معتقدیم كه اینان آخرین انبیا خدا بودند ولى از یك نظر هر كسى پیغام واقعى خدا را به مردم برساند ممكن است نبى خوانده شود.

نظر به اینكه عقیده مسیحیان در مورد انبیا از بعضى جهات عقاید پیروان سایر مذاهب تفاوتهایى دارد ، مایلم به چند حقیقت مهم اشاره نمایم:

تعداد انبیا معلوم نیست و ما اسامی بسیاری از انان را نمیدانیم .
image
همه انبیا تا آنجایى كه میدانیم از نسل ابراهیم و پسرش اسحق بودند.
انبیا از طرف خدا طى دوره اى كه در حدود دو هزار سال طول كشید فرستاده شدند.
انبیا عموما براى اسراییل فرستاده شدند . یعنى قومی كه خدا انتخاب فرمود كه قوم برگزیده او باشند و بوسیله آنها حقایق الهی به جمیع مردم جهان شناسانیده شود .
انبیا بیگناه نبودند، بلكه مردمان با ایمانى كه گناهان آنان آمرزیده شده بود .
انبیا از میان طبقات مستقل اجتماع ظهور كردند، برخی دولتمند ، برخى فقیر ، برخى تحصیل كرده و برخى با معلومات كم ، برخى پیر و برخى هم جوان بودند.
بعضى از انبیا نظیر ایلیا و یحیى تعمید دهنده كتابى ننوشتند ولى برخی نظیر موسى ، داود ، اشعیا ، یوحنا و پولس پیغام خدا را برشته تحریر درآوردند تا نسلهای بعدى هم بتوانند بخوانند .
كلام خدا به طرق مختلف به انبیا نازل می‏شد . برخى صداى خدا را میشنیدند، بعضى پیغام او را بوسیله فرشتگان دریافت می‏نمودند ، بعضى رویاها و بعضى خوابها میدیدند و بدون تردید عده اى هم پیغام خدا را با فكر و قلب خود درك میكردند . معهذا همه اطمینان داشتند كه خدا با آنان صحبت كرده است و میتوانستند با اعتماد تمام به مردم بگویند " خداوند چنین میفرماید. ".
به بعضى از انبیا ازقبیل موسى و الیشع و پطرس قوت انجام معجزات داده شد تا حقیقت پیغام خویش را بدان وسیله ثا بت نمایند . ولى برخى نظیر یحیى تعمید دهنده معجزه اى انجام ندادند .
image
انبیایی كه قبل از عیسٍى مسیح ظهور كردند براى مردم شرح دادند كه خدا كیست و ازآنان چه میخواهد و انان را هشدار دادند كه خدا كسانى را كه مطیع او نیستند تنبیه مینماید. همچنین به آنان مژده دادند اگر گناهان خود را ترك گویند و بسوى خدا برگردند، خدا آنها را خواهد بخشید و بركت خواهد داد .توسط موسى ، كه تنها پیامبر آورنده شریعت و قوانین بود ، خدا قوانین زیادى به قوم اسرائیل داد . انبیایى كه بعد از موسى آمدند مردم را تشویق نمودند كه قوانین خدا را كه بوسیله موسى عطا شده بود اطاعت نمایند .ولى چون انسان گناهكار بود امكان نداشت بتواند قوانین مقدس الهى را بطور كامل اطاعت كند از این جهت شریعت قادر نبود ایشان را نجات بخشد ولی مانند آیینه اى گناهكار بودن مردم را به آنها نشا ن میداد و آنها را متوجه میساخت كه چقدربه نجات دهنده احتیاج دارند.

یكى از برجسته ترین كارهاى انبیا این بود كه به مردم گفتند كه خدا نجات دهنده اى را كه مردم جهان به او نیازمند هستند براى آنان خواهد فرستاد . هنگامى كه بخواهم در مورد عیسى مسیح براى شما بنویسم برخى از وعده هاى عالى را كه در كتابهاى انبیا قدیم یافت میشود ذكر خواهم نمود.

در كتاب مقدس اشارات فراوانى به مخلوقاتى غیر از انسان وجود دارد كه توسط خدا آفریده شده و معمولاًَ فرشتگان نامیده میشوند و آنان پیام آوران خدا هستند كه اغلب فرستاده میشدند تا اراده خدا را براى انبیا و سایر ایمانداران مكشوف سازند . فرشتگان بصورت انسان به ابراهیم و موسى و دیگران ظاهر شدند . فقط نام دو فرشته خدا یعنى میكائیل و جبرائیل در كتاب مقدس آورده شده است . جبرائیل بود كه به مریم اطلاع داد كه داراى پسرى به نام عیسى خواهد شد.

image
علاوه بر فرشتگان مقدس كه مطیع خدا هستند طبق اطلاعاتى كه از كتاب مقدس بدست میاید، ارواح دیگرى وجود دارند كه نا مطیع و دشمن خدا هستند و رئیس آنان را شیطان و ابلیس مینامند . بسیارى از مسیحیان فكر میكنند كه شیطان بوسیله خدا پاك آفریده شد ولى بسبب غرور نسبت به خدا نافرمانى كرد و در نتیجه او و ارواحى كه او را پیروى میكردند مقام عالى و مقدس آسمانى خویش را از دست دادند و اكنون با تمام توانایى خود سعى میكنند كار خدا را بر روى زمین معدوم و خراب نمایند . شیطان بود كه حوا را در باغ عدن فریب داد و از آن زمان تا كنون كوشش میكند مردم را از خدا دور سازد . او حتى سعى كرد عیسى مسیح را راضى سازد كه از اطاعت خدا سرپیچى نماید ولى موفق نگردید (متی ۴:‏۱-‏۱۱). شیطان داراى قدرت عظیمى است ولى هرگز نمیتواند با خدا برابرى نماید بلكه تحت كنترل خداست . مسیحیان نباید از او و یا ارواح شریرش كه به جسم و جان بسیارى از مردم آسیب میرساند ترسى داشته باشند . با قدرتى كه مسیح به ما میبخشد داراى چنان نیرویى میگردیم كه میتوانیم در برابر او مقاومت كرده و او را از خود برانیم . آخرالامر خدا شیطان را از این جهان به آتش جاودانى خواهد انداخت. (مكاشفه ۲۰:‏۱۰)

 
 
1730 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر