خدا كیست؟
 
 

دوست عزیزم، من یقین دارم اولین سوال شما این خواهد بود : " مسیحیان دربارۀ خدا چه عقیده اى دارند؟ "

مهمترین موضوع در هر مذهب عبارت از عقاید و نظریات آن مذهب درباره خداست . میدانم كه اشخاص بى اطلاع به شما گفته‏اند كه مسیحیان سه خدا را پرستش میكنند حتى برخى تصور میكنند كه ما صلیب و حتى مجسمه ها و تمثالهای انسانی را پرستش كرد و مورد نیایش قرار میدهیم . لازم است شما را مطمئن سازم كه این سخنان كاملا غلط است . مسیحیان واقعى پیوسته به خداى واحد حقیقى ایمان داشته اند و اگر بعضى از آنها خدایان دیگرى را پرستش كرده اند مرتكب بزرگترین اشتباه گردیده اند .

توجه فرمایید ؛ عیسى مسیح به شخصى كه از او سوال كرده كه بزرگترین حكم خدا چه میباشد چه پاسخى داد : " خداوند خداى ما خداوند واحد است و خداوند خداى خود را به تمامى دل و تمامى جان و تمامى خاطر و تمامى قوت محبت نما كه اول از احكام این است " (مرقس ۱۲:‏۲۹-۳۳)دوران قدیم اعلام داشته اند كه خدا واحد است و علیه بتها و همه كسانى كه خدایانی غیر از خداى واحد حقیقى میپرستیدند فریاد اعتراض بر مى آوردند.ما ایمان داریم كه خدا نه تنها عظیم و قادر است بلكه عادل و قدوس نیز میباشد

همچنین مسیحیان به خدایى ایمان دارند كه نه آغازى داشته و نه انتهایى خواهد داشت زیرا خدا ازلى و ابدى است . ما به خدایى ایمان داریم كه بر همه چیز آگاهى دارد و مالك تمام قدرتها میباشد و تمام چیزهاى دیدنى و نادیدنى را بوسیله كلام خود آفریده است. اگر كسى به خورشید و ماه و میلیونها ستاره بنگرد و سعى نماید حتى جزیى از عظمت و شكوه آفرینش را درك نماید؛ طبعا با داود نبى هم صدا خواهد شد : " آسمان جلال خدا را بیان میكند و فلك از عمل دستهایش خبر میدهد " (مزمور ۱۹:‏۱)
حكمت و توانایى خداى ما چقدر عظیم است كه نه فقط كهكشانها را در فضاى لایتناهى و كوچكترین گلها و حشرات را در زمین آفریده بلكه آنها را حفظ میكند ! خدا قادر مطلق است و میتواند هرچه بخواهد انجام دهد . او براى این جهان نقشه اى طراحی نموده است و هیچ چیز قادر نیست او را از اجرای مقصودش باز دارد.

02
ما ایمان داریم كه خدا نه تنها عظیم و قادر است بلكه عادل و قدوس نیز میباشد. در زمان گذشته یونانی‏ها و رومی‏ها كه خدایان متعددی را قبول داشتند فكر میكردند كه خدایان مانند انسانها دروغ میگویند و دزدى و قتل و زنا می‏كنند و كارهاى شرارت آمیز دیگرى انجام میدهند. ولى در كتاب مقدس مسیحیان دربارۀ قدوسیت كامل خدا اشارات فراوانى وجود دارد یعنى او از هرگونه ناپاكى كاملا مبرا است. 
یكى از خادمین خدا در رویا، مخلوقات آسمانى را دید كه در حضور مقدس خدا، او را ستایش می‏كنند و می‏گویند " قدوس؛ قدوس؛ قدوس؛ خداوند خدای قادر مطلق ..." (مكاشفه۴:‏۸). بنابراین گرچه جمیع قدرتها در دست تواناى خداست ولى او نمی‏تواند كاری‏كه بر خلاف ذات اقدسش باشد انجام دهد. مثلا خدا نمی‏تواند دروغ بگوید و
یا عملى غیر عادلانه انجام دهد. 
مسلم است كه خدا چون انسانها داراى بدنى نیست وبه زمان و مكان مشخصى محدود نمی‏باشد بلكه همیشه در همه جا حاضر است . هرچند گاهى از دستها و چشمها و قلب خدا سخن می‏گوییم ولى این اصطلاحات جسمانى را برای بیان مقاصد روحانى و معنوى بكار میبریم . زیرا خدا كه بسیار متعال و از ما خیلى بالاتر است ؛ ایمان داریم كه در عین حال به ما خیلى نزدیك میباشد . بنابراین می‏گوئیم كه او ما را با چشمان خود می‏بیند و با دستهاى خود محافظت می‏فرماید و ما را با قلب خود محبت می‏نماید.

گرچه جمیع صفات خدا براى ما اهمیت فراوانى دارد، ما مسیحیان مخصوصا شكر گزاریم كه خدائى كه او را ستایش و نیایش میكنیم خداى محبت است . این صفت الهى بقدرى مهم است كه كتاب مقدس تاكید میكند كه " خدا محبت است " (اول یوحنا ۴:‏۸)؛ یعنى هرچه خدا می‏اندیشد و عمل میكند از روى محبت می‏باشد . خدا محبت خود را به بنى نوع بشر به انواع مختلف ظاهر میسازد كه از آنجمله است تامین احتیاجات بشرى از قبیل باران و آفتاب و غذا و آب و پوشاك و فراهم ساختن سایر احتیاجاتى كه براى زندگى انسان بر روى زمین مورد نیاز است. او همچنین محبت خود را با فرستادن انبیا به ما ظاهر ساخت تا انبیا درباره او با ما سخن گویند. بزرگترین عمل محبت آمیز او فرستادن نجات دهنده بود كه بعدا در این مورد توضیح بیشترى خواهم داد. خدا تمام كسانى را كه آفریده است دوست می‏دارد و براى آنها خوبى و سعادت میخواهد . حضرت داود توجه و راهنمایى خدا را نسبت به خود در این كلمات بسیار جالب و زیبا بیان میكند :"خداوند شبان من است ؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود . در مرتعهاى سبز مرا میخواباند ؛ نزد آبهاى راحت مرا رهبرى میكند . جان مرا بر میگرداند و بخاطر نام خود براههاى عدالت هدایتم مینماید"( مزامیر ۲۳‏:‏۱-۳)
البته بسیار طبیعى است كه خدا آنانى را كه او را دوست میدارند و اطاعت میكنند محبت نماید ؛ ولى آیا كسانى را كه او را اطاعت نمى كنند دوست دارد؟ مسلم است كه چون او مقدس است هر نوع خوبى را دوست داشته و از هر نوع شرارت نفرت دارد. هنگامیكه مردم اعمال شرارت آمیزى انجام میدهند كه مورد نفرت خدا میباشد، خدا نسبت به اینگونه افراد غضبناك میشود بطوریكه حضرت داود به خدا میگوید:"از همه بطالت كنندگان نفرت میكنى" (مزامیر ۵:‏۵) خدا تنفر خود را به بدى بوسیله تنبیه آنانی كه شرارت را پیروى میكنند و مطیع او نیستند ظاهر میسازد . وقتى كتاب مقدس را میخوانیم ملاحظه میكنیم كه خدا چگونه افراد و همچنین ملتهایى را كه به مخالفت او برخاستند و از توبه ( یعنى پشیمانى از انجام اعمال شرارت آمیز خود ) امتناع ورزیدند معدوم ساخت.ما شكر گزاریم كه خدائى كه او را ستایش و نیایش میكنیم خداى محبت است

ولى اكنون اجازه بفرمایید حقیقت پر ارزش و جالبى را براى شما بیان نمایم. خدا در عین حال كه از شریران متنفر است، از طرفى میخواهد آنان را از جمیع گناهانشان آزادى و نجات بخشد. او آنها را دوست دارد و مانند پدرى كه با وجودى كه پسرِ او امر او را ناچیز می‏شمارد باز هم به او عشق می‏ورزد و او را محبت مینماید. این محبت عجیب خدا نسبت به گناهكاران بوسیله یكى از داستانهاى عیسى مسیح بطور واضح نشان داده شده است. در این داستان عیسى مسیح فرمود: پسرى كه پدرش هنوز در قید حیات بود از او خواست كه میراثش را به او بسپارد. پسر پس از دریافت میراث خود خانه پدر را ترك كرد و تمام ثروت خود را در زندگى شرارت آمیز تلف نمود. ولى هنگامیكه بى‏چیز شد و تمام اموالش را از دست داد و از گرسنگى به مرگ نزدیك شد، تصمیم گرفت نزد پدر خود برگردد و به گناه خود اعتراف نماید. پدرش به محض دیدن او از مصافت دور به سویش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید و جشن بزرگى به مناسبت برگشت او بر پا كرد. از آنجاییكه پدرش نصبت به او محبت عمیق داشت او را بخشید و او را كه در شرارت غرق شده بود پذیرفت. عیسى مسیح فرمود: به همین طریق آنانیرا كه به او گناه میورزند محبت مینماید (لوقا ۱۵:‏۱۱-‏۲۴).

03
دوست گرامی، دانستن اینكه خدا ما را محبت مینماید و مایل است ما را ببخشد و حاضر است هنگامیكه بسویش برگردیم و توبه نماییم ما را بپذیرد، خبر بسیار خوش و دل انگیزى براى ما گناهكاران میباشد.
در كتاب مقدس نامهاى بسیارى براى خدا ذكر شده كه از آن جمله عبارتند: قادر مطلق؛ خداوند ؛ یهوه ؛ ابدى ؛ زنده ؛ متعال ؛ قدوس ؛ عادل ؛ پادشاه ؛ داور ؛ خالق ؛ نجات دهنده و شبان مردم. ولى آن نامیكه ما مسیحیان بیش از همه به آن علاقه داریم عبارتست از "پدر آسمانى". هنگامیكه عیسى مسیح درباره خدا صحبت می‏فرمود اغلب او را "پدر من" خطاب میكرد و به شاگردانش فرمود هنگامیكه دعا میكنند بگویند :"اى پدر ما كه در آسمانى، نام تو مقدس باد ... " (متی ۶:‏۵) آیا براى انسان افتخارى بزرگتر از این وجود دارد كه فرزند روحانى خدا بشود و بداند خداى متعال پدر پر محبت اوست ؟ این افتخار بزرگ بوسیله خدا به همه كسانیكه به عیسى مسیح ایمان میاورند بخشیده میشود.

ضمن مطالعه مطالب فوق شاید این سئوال براى شما پیش آمده باشد كه مقصود مسیحیان از " تثلیث اقدس " چیست؟ اگر این سئوال براى شما پیش آمده است لطفاً صبر بفرمایید تا بعداً این اعتقاد مهم را براى شما شرح بدهم.

 
 
1732 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر