روح‏‏ القدس كيست‏؟
 
 

همان طوری كه به خاطر داريد قبلا بيان شد كه وقتی عيسی به وسيله يحيی تعميد دهنده تعميد گرفت روح‏القدس بر او نازل شد. هم چنين قبل از مرگ،عيسی وعده داد كه روح را كه تسلی دهنده خوانده می‏شود.

خواهد فرستاد تا پس از صعود خودش به آسمان رسولانش را در خدماتی كه بايد انجام دهند هدايت و تقويت فرمايد .طبق همين وعده ده روز پس از صعود عيسی به آسمان، روح‏القدس از آسمان بر جميع ايمان داران فرو ريخت و آنها پيام عيسی مسيح را با قدرت به مردم رسانيدند و در نتيجه چند هزار نفر به عيسی مسيح ايمان آوردند.

اين روح‏القدس كيست؟ برخی تصور كرده‏اند كه روح‏القدس جبراييل فرشته يا اين كه پيغمبری بوده است. عده‏ای ديگر نيز خيال كرده‏اند كه روح‏القدس چيزی جز يك نيروی مقدس نيست. به هر حال از كتاب مقدس اين طور می‏فهميم كه روح‏القدس از مخلوقات خدا نبوده بلكه روح خدا است و با خدا یكی می‏باشد .هنگامی كه به اعمال روح‏القدس توجه می‏كنيم اين موضوع به خوبی روشن می‏شود. عيسی به مرد دانشمندی به نان نيقوديموس فرمود كه او می‏بايست از نو تولد شود تا بتواند داخل ملكوت خدا گردد. وقتی نيقوديموس با تعجب پرسيد كه چگونه مرد پيری مثل او می‏تواند دو مرتبه تولد يابد؛ عيسی به او پاسخ داد كه تولد تازه عمل روح‏القدس می‏باشد .بديهی است همان طوری كه تنها خدا می‏تواند حيات جسمانی را بيافريند هم چنين تنها خدا قادر است به انسان حيات روحانی ببخشد و او را به موجود جديدی تبديل نمايد. گناهی كه بشر در گناه زندگی می‏كند فرزند شيطان است. ولی خدا قادر است به وسيله روح‏القدس خويش انسان گناهكار را عوض كند و هنگامی كه انسان از نو متولد می‏شود؛ فرزند خدا می‏گردد.

holy4به علاوه روح‏القدس مولف كتب مقدس خدا است؛ زيرا او انبيا عهد عتيق نظير داود و اشعيا را تعليم داد و هدايت نمود. هم چنين روح‏القدس بود كه متی و لوقا و پولس و ديگر نويسندگان كتب عهد جديد را هدايت فرمود زيرا به قول كتاب مقدس : " نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان به روح‏‏القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند " (۲ پطرس۲۱:‏۱). همان طوری كه روح خدا آنانی را كه كتب مقدس را نوشته و هدايت فرمود همچنين همين روح برای آنانی كه اين كتب را می‏خوانند تنها راهنمای درست و واقعی است .عيسی مسيح فرمود:" ليكن تسلی دهنده يعنی روح‏القدس كه پدر او را به اسم من می‏فرستد او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آن چه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد": ( يوحنا ۲۶:۱۴). البته پيروان عيسی مضطرب شدند از اين كه عيسی به آنان گفت می‏بايد مصلوب گردد و بعدا از اين زمين خاكی به عالم بالا صعود نمايد. ليكن عيسی به وسيله وعده خويش در مورد فرستادن روح خود جهت هدايت و قدرت بخشيدن به آنها،آنان را تسلی بخشيد و فرمود كه خودش هميشه روحا با آنها خواهد بود. ده روز پس از صعود عيسی؛ روح‏‏القدس از آسمان بر پيروانش نازل شد و آنان را دگرگون ساخت. از آن زمان تا كنون همان روح‏‏‏القدس در پيروان واقعی مسيح ساكن بوده است و طبق وعده عيسی در آنها خواهد ماند. (یوحنا ۱۵:۲۵-۲۷).

بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه تنها روح خدا می‏تواند چشمان نابينای گناهكاران را بگشايد و آنان را قادر سازد كه بدانند عيسی مسيح كيست؛ زيرا كتاب مقدس می‏فرمايد: "احدی جز به روح القدس، عيسی را خداوند نمی‏تواند گفت" (اول قرنتيان ۳:۱۲). از اين رو تعجب‏آور نيست كه آنانی كه روح‏القدس را ندارند غير ممكن می‏دانند كه عيسی را "خداوند" و " پسر خدا"بخوانند.

Holy1پس روح‏القدس به ايمانداران تولد تازه می‏بخشد و معرفت واقعی عطا می‏فرمايد تا بدانيم عيسی كيست .او همچنين چشمان ما را می‏گشايد تا گناهان درونی خويش را بدانيم و ما را قادر می‏سازد تا توبه كنيم و گناهان خود را ترك گوييم. به محض اين كه شخصی به عيسی مسيح ايمان می‏آورد؛ خدا او را می‏بخشد و او را به فرزندی خود می‏پذيرد و به او قلبی جديد عطا می‏فرمايد. ولی ذات گناه آلود قديمی او باقی می‏ماند و او را پيوسته به طرف شرارت می‏كشاند و شيطان هميشه آماده است تا او را وسوسه نمايد كه نسبت به خدا نافرمانی كند .اما روح‏القدس كه در او است او را ياری می‏نمايد كه با شيطان مقاومت كند و در او صفاتی به وجود می‏آورد كه مقبول خداست مانند محبت، پاكی، راستی، شادی، آرامش و صلح جويی (غلاطيان ۵‏:۲۲-۲۴). این عمل روح‏القدس در ايمانداران تا زمانی كه در اين جهان زيست می‏كنند ادامه دارد و تدريجا آنان را عوض می‏كند و به استادشان عيسی مسيح شبيه‏تر می‏سازد .زيرا منظور خدا اين است كه همه ما مانند پسر يگانه او كامل شويم. ولی فقط وقتی مانند مسيح كامل خواهيم شد كه به بهشت برويم( اول يوحنا ۲:‏۳). روح‏القدس از راههای بسيار ديگری هم به ما كمك می‏كند و به ما ياد می‏دهد كه چگونه دعا كنيم و هم چنين ما را در راه اعمال وخدمت به مسيح رهبری و تقويت می‏فرمايد (روميان ٨:۲۶ و ۲۷ – اعمال ۲‏:۴-۱۳ و ۱۶:‏۶ و ۷).

holy3آنچه از اين حقايق می‏فهميم اين است كه روح‏القدس در ايمانداران در واقع خود خدا است كه در ايشان ساكن می‏باشد. چه امتياز گرانبها و بی‏نظيری است كه خدای بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساكن شود !در واقع اين بزرگترين هديه‏ای است كه خدا می‏توانست به بشر عطا نمايد كه عبارتست از بخشيدن خودش به انسان. اين هديه به چه كسانی بخشيده شده است؟ به طوری كه می‏دانيم در زمانهای گذشته خدا روح مقدس خود را به انبيا و مقدسين عطا می‏فرمايد .لكن هنگامی كه خدا پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد؛ روح خود را هم به همه كسانی كه به عيسی مسيح ايمان می‏آورند عطا فرمود .عيسی فرمود " پس اگر شما با آن كه شرير هستيد می‏دانيد چيزهای نيكو را به اولاد خود بايد داد چند مرتبه پدر آسمانی شما روح‏القدس را خواهد داد به هر كه از او سوال كند " (لوقا ۱۱:۱۳ ). خدای ما امين است و هر كس در هر زمان به مسيح ايمان آورد و خود را به او چون خداوند خود تسليم نمايد از خدا بخواهد كه روح‏القدس را به او عطا فرمايد؛ خدا حتما اين كار را خواهد كرد. همان طوری كه هر روز جهت نان روزانه خود از او در خواست می‏نماييم همچنين برای ادامه حيات معنوی خود می‏بايد لا ينقطع از او بخواهيم تا ما را با روح خود مملو سازد. عيسی مسيح فرمود:" بطلبيد كه خواهيد يافت" (لوقا ۱۱:‏۹).

 
 
1579 مرتبه مشاهده شده
 

نظرات کاربران

ارسال نظر